I – Законови основания (правна информация) за сайта https://e-platform.vectravet.com/bg/

- Този сайт (наричан "Сайтът") се управлява от:

CEВA АНИМАЛ ХЕЛТ БЪЛГАРИЯ (“CEВA”)

район Изгрев, ул. Елемаг № 26,
Вх. Б, ет. 1, ап. 1
1113 SOFIA
Тел: +359.2.963.4275
Факс: +359.2.963.39.68
Ел.поща : cevabulgaria@ceva.com

Директорът за публикуването е: BOYAN GUBERKOV – Управител на CEВA.
Ползването на Сайта се управлява от общите Правила и условия за ползване.

Чрез влизането в Сайта интернет потребителят се съгласява с общите условия и правилата за ползване, дефинирани по-долу. Ако потребителят отказва или не се съгласява с някое от тези условия, този потребител се умолява и ограничава да не навигира в Сайта.

II – Условия за ползване на сайта www.ceva.bg

A. Съдържание и достъп до Сайта

CEВA полага усилия за обновяване на съдържанието на Сайта и да доставя коректна информация на потребителите. Въпреки това, CEВA не може да бъде отговорна за каквито и да е възможни грешки и/или пропусната информация.

CEВA запазва правото си да променя, прекратява, оттегля или прекъсва която и да е от услугите или съдържанието на сайта без предварително предупреждение.

Интернет потребителят може да подава сигнали за грешки или пропуски на следният електронен адрес: cevabulgaria@ceva.com. Всяка употреба на Сайта, която не съответства на първоначалното му предназначение или всяко нарушаване на тези условия за ползване може да доведе до прилагането на правни задължения.

Сайтът е предназначен за ползване от ветеринарни специалисти (ветеринарни доктори, клиники, кабинети, търговци на ВМП).

Достъпът до услугите и съдържанието на Сайта се осъществява от личен компютър, свързан с телекомуникационна мрежа, осъществяваща достъп в съответствие с протоколите, обичайно използвани в Интернет.

CEВA полага усилия да осигури достъп до сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, но без задължението за това. С цел поддръжка, обновяване или други причини, особено от технически характер достъпът до Сайта може да е временно прекратен.

В тези случай, както и при други обстоятелства, затрудняващи достъпа до Сайта, СЕВА не може да бъде държана отговорна за тези прекъсвания или за каквито и да е последствия от тях за потребителя.

В допълнение, CEВA не може да бъде държана отговорна за съществуването на някакъв вреден софтуер на Сайта или за каквито и да е последствия, произтичащи от това за интернет потребителя.

B. Интелектуална собственост

Търговските марки, появяващи се на Сайта са собственост на СЕВА или на компанията-майка  CEVA SANTE ANIMALE S.A..

Достъпът до Сайта не дава други права освен преглеждане на съдържанието на Сайта.

Публикуването на този Сайт в Интернет не уронва престижа на търговските марки и не е в противоречие с лиценза за ползване на търговските марки, тъй като всяка употреба е предмет на експресно, писмено даване на съгласие от собственика(иците) на търговските марки.

Авторски права / Търговски марки и дизайн / Патенти

Сайтът е интелектуално изделие, защитено от Закона за Интелектуалната собственост.

Всички елементи на Сайта са изключителна собственост на CEВA и това е единствената компания и орган, имащ право да упражнява съответните права върху интелектуалната собственост. Интернет потребителят не придобива каквито и да било лицензи или права, освен ползването на Сайта за консултации.

Сайтът и неговите компоненти са защитени от Българското и международното законодателство, свързано с авторските права, дизайнът, търговските марки и патенти.

Възпроизвеждането и представянето на тези компоненти е разрешено само за информационни цели и е със строго индивидуална насоченост.

Ако имате въпроси във връзка с гореизложеното, моля задавайте ги на следният електронен адрес: cevabulgaria@ceva.com

C. Лични данни

CEВA може да изиска интернет потребителя да предостави лични идентификационни данни (име, адрес, ел.поща, професия, ЕИН и т.н.).

Интернет потребителят запазва правото си за достъп, поправяне или изтриване на тези лични данни.

За да упражни това право, интернет потребителят се умолява да изпрати запитване (писмо) на следния адрес: cevabulgaria@ceva.com

Поправянето или изтриването ще бъде направено веднага след получаването на запитването (писмото).

Определена информация, несвързана с лични данни и не служеща за идентификация на интернет потребителя (използван браузер, IP адрес, и пр.) може да бъде записана на сърварите, използвани от СЕВА.

По този начин интернет потребителя се уведомява, че т.нар. „cookie” (бисквитка) може да бъде автоматично инсталирана на неговия браузер при посещението на Сайта.

Тази cookie (бисквитка) е блок данни, който не позволява идентификация на потребителя, но служи за записване на информация, свързана с навигирането на потребителя в сайта (страници, които са посетени, дата и време на посещаването).

Употребата на cookies (бисквитки) служи за анализ на посещенията в Сайта и измерване на интереса към него и е с цел подобряване на качеството на Сайта.

Вашият браузер обикновено има опция за отказване (блокиране) на на cookies (бисквитки). Това не предотвратява достъпа до нашия Сайт но може да доведе до закъснение в зареждането на страниците.

Личната информация за идентифициране на интернет потребителя е предназничена за СЕВА.

Интернет потребителят може да възрази срещу използването на такава информация чрез изпращането на съобщение на следният електронен адрес: cevabulgaria@ceva.com

CEВA прилага технически и организационни мерки за сигурност за да предпази данните, с които борави от случайно или умишлено манипулиране, срещу загубата и унищожаването на данни и срещу достъпа до лични данни от страна на неупълномощени лица.

Тези мерки постоянно се подобряват в съответствие с технологичното развитие.

За искане на повече информация, предложения или възражения, свързани с боравенето с личните данни на индивидуалния потребител, моля обръщайте се към: cevabulgaria@ceva.com

D. Отговорност

Забранено е да се използва Сайта или комуникационните услуги в него за: изпращане на верижни съобщения, "junk mail", "spam" или каквито е да е повтарящи се или непоискани (с търговска или друга цел) съобщения; за събиране и натрупване на информация, свързана с трети страни, независимо с каква цел (особено ел. адреси), без съгласието на третата страна; създаването на фалшива идентичност; фалшифициране на ел. адрес или заглавие или опити за подвеждане на трета страна по какъвто и да е начин за идентифициране на изпращача на събщение или произхода на съобщение, or as to the origin of the message; изпращането на неподходящо съдържание, както е описано по-долу в т. „Неподходящо съдържание; изпращането на елементи, съдържащи вируси или други компоненти, които са опасни за Сайта и потребителите му или са в противоречие със закона; опити за достъп до предлаганите услуги по непозволен начин или използвайки други акаунти, информационни системи или мрежи, чрез използването на множество пароли или по друг начин; да се пречи на използването на услугите в Сайта от страна на други потребители или да се ползва сайта и услугите, които предлага със средствата на чужда идентичност.

Неподходящо съдържание включва всеки език, коментари, забележки, снимки, смятани от  CEВA за неприлични, порнографски, измамни, незаконни, расистки, клеветнически или предизвикващи объркване и безпокойство, нарушаващи правата на трети страни или ограничаващи/пречещи на други потребители да използват приложенията на Сайта. Използването на Сайта, неговите приложения и услуги, както и информацията, получена по този начин е под собствена отговорнаст на интернет потребителя. CEВA запазва правото си да изтрие всяко неподходящо съдържание по собствено решение.

CEВA не предоставя гаранция на интернет потребителя от какъвто и да е вид, изрична или подразбираща се, за качеството на услугите в Сайта и тяхната последователност или за достигане на резултати, съответстващи на очакванията на интернет потребителя и отказва всички отговорности, свързани с възможни спорове, действия или искане на обезщетения от трети страни, за всяко съдържание на Сайта, което не е създадено от CEВA.

В допълнение, CEВA не може да бъде отговорна за: каквато е да е липса на представяне на Сайта или на софтуера, използван за изтегляне на информация от Сайта; каквато и да е загуба на данни в резултат на закъснения, изменения, прекратяване или прекъсвана на услугите, неточности, лошо качество или непълното на информацията, получена чрез Сайта, нито за каквато и да е манипулация от страна на неупълномощени лица с данните в Сайта или за данните, идващи от интернет потребители.

По същия начин, CEВA не може да бъде държана отговорна за каквито и да е преки и напреки щети, най-вече но не само включващи загуба на печалба, клиентела, или данни, всички нематериални ползи, пропуснати възможности или каквито и да било други загуби или щети, възможно свързани с употребата на или обратно не-ползването поради недостъпност на Сайта.

Що се отнася до личните данни, предоставени от самите потребители както е дефинирано по-долу, CEВA отказва всякаква отговорност, свързанва със съществуването на такова съдържание в чатове или каквито и да е дискусионни услуги.

Такова съдържание, било мнения, декларации, препоръки или гледни точки представляват само и единствено мнения, декларации, препоръки или гледни точки Потребителите и изрично не изразяват тези на CEВA.

Сайтът може да съдържа връзки (линкове) към други сайтове, които не се поддържат и/или управляват от СEВA.

По никакъв начин CEVA не упражнява контрол върху информацията, продуктите и услугите, предлагани от такива свързани сайтове и не може при никакви обстоятелства да бъде отговорна за съдържанието на тези сайтове.

Интернет потребителят се съгласява да осигури защита и обезщетение на CEВA срещу каквото и да е и/или всички действия по искане на отговорност, на обезщетение, загуба, разходи, загуба на издръжка, загуба на данни и всички други преки и непреки щети, вследствие на нарушавене злоупотреба от страна на интернет потребителя на което и да е от условията на настоящето законово основание.

E. Законови мерки

В случай, че някоя от тези описани мерки в „Правила и условия за употреба” бъде обявена за нищожна или недействителна, тези мерки трябва да се тълкуват по начин, който най-добре изразява първоначалните намерения на СЕВА и останалите мерки трябва да останат валидни.

Не-прилагането или отсъствието на съответна претенция и твърдение от СЕВА за която и да е от мерките по тези „Правила и условия за употреба” или друго право, по никакъв начин не трябва да се смята за отказ и изоставяне от страна на СЕВА на тези мерки или права освен ако не е изрично писмено потвърдено.

F. Промяна на тези правила и условия за употреба

CEVA запазва правото си да променя по всяко време и без предупреждение всяко или всички от тези „Правила и условия за употреба”, особено в случаи на нови регулаторни или законови действия и основания за това или за подорбяване на ползването на Сайта от интернет потребителите.

Всяка бъдеща промяна (изменение) в употребата на Сайта ще бъде включена в тези правила и условия.